Låne penge til boligkøb

De fleste danskere drømmer om at få deres egen bolig før eller siden. Denne bolig skal finansieres, og det bliver den typisk ved lån. Det er de færreste danskere, der har penge nok på kontoen til at finansiere deres drømmebolig. Det er altså en helt normal ting at skulle låne penge til et boligkøb – det er for de fleste fak-tisk en del af livet.

Står du lige nu i en situation, hvor du skal købe en bolig, så støder du garanteret på mange ord og udtryk, som er helt nye for dig. Det kan være svært at finde hoved og hale i det hele – især hvis du ikke før har op-taget lån. Du har garanteret hørt ordet kreditforening før. Men hvad er en kreditforening, og hvordan fun-gerer sådan en egentlig? I denne artikel giver vi dig svar på dette, så du er bedre forberedt, når du skal ud og finansiere din drømmebolig.

Så hvad er en kreditforening?

En kreditforening er en sammenslutning af låntagere, der stiller sikkerhed for lånet i form af fast ejendom. Realkreditforeningerne får de lånte beløb ind ved at sælge obligationer på det åbne marked. En kreditfor-ening er altså en form for realkreditinstitut, der yder lån til boligkøb – såkaldte realkredit- eller kreditfore-ningslån. Et kreditforeningslån er baseret på realkreditobligationer. Disse obligationer udstedes af realkre-ditinstitutterne og bliver opkøbt af eksterne investorer. Realkreditinstituttet yder altså lån mod tinglyst pant i fast ejendom.

Hvornår har jeg brug for et kreditforeningslån ?

Når du skal finansiere dit boligkøb, er kreditforeninger et ”sted” du kan gå hen for at optage forholdsvis billige lån. Lånene er forholdsvis billige, fordi du stiller stor sikkerhed for lånet. Eftersom realkreditforenin-ger kun låner penge til boligkøbere, hvor der kan tages pant i boligen, løber de ikke en særlig stor risiko ved at låne dig pengene. Hvis du ikke kan betale dine afdrag, kan kreditforeningen blot sælge din bolig og bruge pengene fra salget til at dække lånet. Dette gør også, at de investorer, der køber obligationerne, kan være sikre på et stabilt og sikkert afkast. Man kan sige, at du ikke låner penge af kreditforeningerne, men der-imod af de investorer, der køber obligationerne.

Når du optager et kreditforeningslån, kan du højst låne til 80 % af boligens værdi. Hvis det er et sommer-hus, der skal finansieres, kan du højst låne til 60 % af sommerhusets værdi. Dette skyldes, at kreditforenin-gerne skal være sikre på, at de kan få deres penge igen – Din bolig kan altså tabe værdi, men stadig dække kreditforeningens tab.

Hvad er renten hos kreditforeninger ?

Det er umuligt at sige, hvor høj renten på kreditforeningslån er i dag, fordi der findes mange muligheder. Derudover er det ikke kreditforeningerne, der bestemmer renten på lånet – det gør markedet. Det er altså udbud og efterspørgsel på markedet, der bestemmer, hvor høj renten på dit lån skal være. Som udgangs-punkt er der en lav rente hos kreditforeninger, fordi de ikke løber en stor risiko ved at låne dig penge. Dette skyldes selvsagt, at du stiller stor sikkerhed for lånet i form af din faste ejendom.

Når du skal finde ud af, hvor høj renten skal være på dit lån, skal du først beslutte, om du vil optage et fast-forrentet lån eller et lån med variabel rente. Nedenfor giver vi dig en kort gennemgang af de to rentemo-deller, for at du bedre kan danne dig et overblik over dine muligheder.

Kreditforeningslån med variabel rente

Hvis du vælger et lån med en variabel rente, betyder det, at renten kan ændre sig i løbet af lånets løbetid. Renten på lånet tilpasses markedsrenten. Det betyder ganske enkelt, at hvis markedsrenten falder, så fal-der renten på dit kreditforeningslån. Hvis markedsrenten derimod stiger, stiger renten også på dit kredit-foreningslån. Hvis du vælger et kreditforeningslån med en variabel rente, skal du altså have en smule is i maven – du ved aldrig, om dit lån bliver dyrere eller billigere end forventet.

Et variabelt forrentet lån er ofte den billigste løsning her og nu, og det kan altså være attraktivt i situatio-ner, hvor du har brug for lidt ekstra luft i økonomien. Husk dog at være opmærksom på, at lånet bliver dy-rere, hvis renten stiger.

Hvis du har en klar forventning om, at markedsrenten er faldende, kan der være en god fidus i at vælge et lån med variabel rente, hvorimod det modsatte er gældende, hvis renten er på vej op. Denne rentemodel kræver som før nævnt en smule is i maven, da det kan være utrolig svært at forudse, hvilken retning renten vil gå. Selvom der er en formodning om, at renten vil falde, er dette altså ikke en garanti, og renteudviklin-gen i samfundet kan ændres hurtigt og af uforudsigelige årsager.

Kreditforeningslån med fast rente

Hvis du vælger et lån med en fast rente, betyder det, som navnet antyder, at renten er fast. Du har altså en stabil rente igennem hele løbetiden. Renten kan ikke ændre sig, selvom markedsrenten ændrer sig.

Med et fastforrentet lån er du sikret mod rentestigninger, og du kan altså sove trygt om natten velvidende, at dit lån ikke bliver dyrere end forventet. Der er omvendt heller ikke nogen chance for, at dit lån bliver billigere. Fordelen ved denne model er altså på samme tid ulempen.

Hvor et variabelt lån er billigere, når lånet optages, er et fastforrentet lån dyrere. Dette skyldes, at kredit-foreningen kompenserer for det tab, de måske kan lide ved at tilbyde dig et lån med fast rente. Det skal forstås på den måde, at kreditforeningen også går glip af en ekstra renteindtægt, hvis markedsrenten sti-ger, og du har et fastforrentet lån.

Hvis du har en økonomi, der ikke kan tåle de store udsving eller uventede udgifter, kan det være en god ide at vælge et fastforrentet lån. På den måde er du sikker på, at dit budget ikke skrider på grund af en stigende rente.

Hvilken rentemodel skal jeg så vælge?

Det er svært at sige, hvilken rentemodel du skal vælge, når du skal optage et kreditforeningslån. Når du skal vælge rentemodel, skal du først og fremmest tænke på din økonomiske situation. Hvis du mangler lidt luft i økonomien her og nu, kan det være en god ide med et variabelt lån. Dog skal du være sikker på, at din øko-nomi kan bære, hvis renten stiger. Det kan være fristende med et lån med variabel rente, fordi der er en chance for, at du får et billigere lån. Dog skal du huske på, at der ikke er nogen garanti, og lånet kan lige vel blive dyrere end forventet.

Selvom et fastforrentet lån er dyrere her og nu, er du garanteret, at renten ikke stiger. Derfor er denne rentemodel god, hvis du ved, at din økonomi ikke kan bære en stigende rente. Det er vigtigt at tænke sig godt om, inden du tager valget om, hvilken rentemodel du skal vælge. Husk på, at der ikke er nogen garanti for, hvilken vej markedsrenten går.

Der er flere fordele ved kreditforeninger, som du skal have in mente. Nogle af de helt klare fordele har vi listet op nedenfor, så du kan skabe dig et overblik over dem. Den klare og næsten altoverskyggende fordel ved kreditforeninger er, at de yder billige lån til finansiering af boliger. Som vi før har været inde på, er renten på et kreditforeningslån forholdsvis lav – simpelthen fordi realkreditobligationerne er en forholdsvis sikker investering; risikoen er altså ikke stor for realkreditinstitut-terne. Dette er yderst positivt for dig, der skal optage et kreditforeningslån. Det er også en fordel, at du typisk har mulighed for at optage kreditforeningslån med afdragsfrie perioder. Kreditforeninger tilbyder ofte afdragsfrie lån. Dette er især en fordel, hvis du har anden, dyrere gæld. I pe-rioder, hvor renten på kreditforeningslånet er lav, kan du så i stedet afdrage mere på de dyrere lån og der-ved spare dyre renteudgifter andre steder. En anden fordel, som vi allerede har været inde på, er, at du har mulighed for at vælge imellem de to ren-temodeller. Det er en fordel for dig, fordi du så bedre kan tilpasse lånet til din økonomiske situation. I for-længelse heraf kan det siges, at du selv har mulighed for at vælge løbetid på lånet. Du har mulighed for at optage lån med en løbetid på op til 30 år. Det giver dig god mulighed for at tilpasse lånet, så du er sikker på, at du kan betale afdragene til tiden. En anden klar fordel ved et kreditforeningslån er, at du kan lægge dit lån om. Det betyder kort sagt, at du har mulighed for at få et billigere lån, hvis kurserne og renteniveau falder. Lad os sige, at du optager et lån med en rente på x %. Ti år efter optagelsen af lånet er det muligt for dig at lægge dit lån om, så lånet får en rente på 3 %. Hvis du lægger dit lån om, betyder det, at du får en højere restgæld, men det, det koster at betale lånet tilbage, bliver billigere i lånets løbetid – fordi din rente nu er lavere.

Ulemper ved kreditforeninger

Selvom der er utrolig mange fordele ved kreditforeninger, er der desværre også ulemper, som du skal være klar over, inden du vælger kreditforening. En af ulemperne er, at det kan være forbundet med større omkostninger, hvis du vil indfri dit lån uden for termin. Det kan være svært at forstå, og det kræver nok en yderligere forklaring; Hvis du har et lån, tjener kreditforeningen penge på de renter, du betaler på lånet. Hvis du vil indfri dit lån ekstraordinært uden for termin, for eksempel på grund af hussalg, kan dette være forbundet med omkostninger. Dette skyldes, at kreditforeningerne mister penge, fordi du ikke betaler de renter, som du ville have gjort, hvis lånet skulle betales til terminen. En anden ting, du skal være opmærksom på, er, at det ikke altid kan betale sig at låne penge i kreditfor-eningen frem for i banken. Dette kan for eksempel gøre sig gældende, hvis du skal have et kortfristet lån. Når du optager et lån i kreditforeningen, er der nogle engangsomkostninger, der skal betales. Dette kan for eksempel indebære tinglysningsafgift, lånesagsgebyr, stiftelsesprovision og eventuelt kurstab. Disse om-kostninger gør sig ikke gældende, hvis du optager et banklån, hvorfor det kan være billigere, hvis du skal optage et kortfristet lån. Selvom renten i banken typisk er højere end hos kreditforeningen, kan der være penge at spare i det store hele, fordi du slipper for engangsomkostningerne, der er forbundet med lån hos kreditforeningen.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg vælger at låne penge i en kreditforening?

Inden du vælger at låne penge i en kreditforening, er der selvfølgelig nogle ting, du skal være opmærksom på. Vi har lavet en liste med seks ting, du skal tænke særligt over, inden du optager et lån.

Variabel eller fast rente?

Vi har været inde på det, men det er en utrolig vigtig beslutning, der skal tages, når det kommer til, hvilken rentemodel du skal vælge. Du skal tænke på, hvor meget luft du har i din økonomi. Vil din økonomiske situ-ation kunne holde til eventuelle rentestigninger forbundet med en variabel rente? Har du luft nok i din økonomi her og nu til at vælge et fastforrentet lån? Der er mange ting, du skal have med i overvejelserne. Du skal ikke udelukkende vælge rentemodel på baggrund af forventninger til renteudviklingen. Ingen – heller ikke eksperter – kan forudsige, hvilken vej renten vil gå i fremtiden. Vælg rentemodel ud fra din øko-nomi og din risikovillighed. Husk også, at restgælden på et fastforrentet lån falder, hvis renten hæves. Dette gør sig selvsagt ikke gæl-dende ved lån med variabel rente.

Lån uden afdrag ?

Hvis du har en økonomi, hvor luft ikke er det, der fylder mest, kan det være en ide at undersøge, om du kan tage et kreditforeningslån med afdragsfrihed. Et lån med afdragsfrihed er kendetegnet ved, at du i perioder kun skal betale renter på lånet. Du skal altså ikke betale ydelser i en periode. Denne afdragsfrie periode kan være med til at skabe luft i din økonomi. Du kan også bruge den afdragsfrie periode til at betale af på andre og måske dyrere lån. Det kan være en stor hjælp med et afdragsfrit lån, men du skal dog være opmærksom på, at ydelserne på lånet bliver højere, når den afdragsfrie periode er ovre. Der er altså både fordele og ulemper ved afdrags-frihed. Du skal tilpasse lånet til din økonomiske situation, og det er vigtigt, at du husker at tænke fremad, for din situation kan ændre sig.

Sammenlign lånene

Hvis du går efter det billigste kreditforeningslån, er det vigtigt, at du får tilbud fra flere forskellige kreditfor-eninger. Selvom renten på kreditforeningslån fra forskellige kreditforeninger typisk ikke afviger meget fra hinanden, er der andre omkostninger forbundet med lånet. De forskellige kreditforeninger har forskellige gebyrer og satser, der kan være med til at adskille priserne på lånene fra hinanden. Så sammenlign altid tilbud for at finde det billigste lån.

Overvej løbetiden på dit lån

Med et kreditforeningslån har du mulighed for at optage et meget langfristet lån, og det kan for nogle være en god ide at gøre brug af. Selvom lånet bliver dyrere på grund af renteudgifterne, er afdragene mindre, fordi lånet skal betales af over længere tid. Det kan være fristende at sætte en kortere løbetid for at spare penge på renterne, men pas på med det! Du skal være sikker på, at du kan betale afdragene til tiden – for du har trods alt pantsat din bolig som sikkerhed. Hvis du ikke betaler dit lån til tiden, kan kreditforeningerne gøre brug af den sikkerhed, du har stillet. Dette kan for nogen undgås ved at vælge en længere løbetid på lånet.

Er det første gang, du er på jagt efter finansiering til drømmeboligen, er det en god ide at søge rådgivning. Hvis du får hjælp af en professionel, mindsker du risikoen for at tage nogle valg, som ikke er helt gennem-tænkte. Tal med en rådgiver, så du er sikker på ikke at fare vild i processen. Du kan også få en rådgiver til at hjælpe dig med at lægge et budget – på den måde sikrer du dig, at du får en passende løbetid og rente på dit lån. Du skal også være opmærksom på, at førstegangskøbere nogle steder skal have en større opsparing på lommen for at kunne optage et kreditforeningslån.

Hvis du allerede har et kreditforeningslån, som du overvejer at lægge om, skal du overveje, om det kan betale sig. Regn ud, om udgifterne på låneomlægningen bliver for høje i forhold til gevinsten af den. Pas på med ikke at blive forblændet af, at du kan få en lavere rente.

Det er ikke let! Der vil altid være indbygget usikkerhed med at skulle finansiere din bolig. Uanset om du vælger det ene eller det andet lån, skal du være opmærksom på fordelene og ulemperne forbundet med det. Et kreditforeningslån er en god løsning for rigtig mange danskere, der skal finansiere drømmeboligen. Vi håber, du er blevet klogere på, hvad et kreditforeningslån er, og hvad du kan bruge det til.

Se alle artikler om lån →